รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นางพัทยา พิเชฐพงศา 245,063,700 14.45
2. นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ 140,000,000 8.25
3. MR.SURESH KUMAR JOHN SUBRAMANIAM 130,000,000 7.67
4. นางนริสา เนื่องสิทธิ์ 102,500,000 6.04
5. นางเกศรา มานะศิลป์ 83,627,372 4.93
6. นายเพชร ภาณุพัฒนพงศ์ 76,727,500 4.52
7. นายภีม ภาณุพัฒนพงศ์ 63,010,700 3.72
8. นายวิชาญ ตรีสุทธาชีพ 58,155,600 3.43
9. น.ส.พิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์ 52,500,000 3.10
10. MR.CHRISTOPHER JOHN CARTWRIGHT 38,194,444 2.25
11. นางนวพร สบฤกษ์ 25,268,159 1.49
12. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 24,394,471 1.44
13. นางณิการ์ โสภณพาณิชกิจ 19,682,500 1.16
14. นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ 18,092,500 1.07
15. MISSLI CAO 10,394,375 0.61
16. นายภูศิษฐ์ จิตติละอองวงศ์ 10,010,000 0.59
17. นายขจรเดช เชิงชวโน 10,000,000 0.59
18. นายอภิชัย หิรัญตระกูล 9,490,250 0.56
19. นายพนัส อัสสวิโรจน์เรือง 8,780,000 0.52