รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2561 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นางพัทยา พิเชฐพงศา 226,863,700 11.84
2. นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์ 148,250,400 7.74
3. นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ 140,000,000 7.31
4. นางนริสา เนื่องสิทธิ์ 102,500,000 5.35
5. MR.SURESH KUMAR JOHN SUBRAMANIAM 100,000,000 5.22
6. นายภีม ภาณุพัฒนพงศ์ 86,356,800 4.51
7. นายเพชร ภาณุพัฒนพงศ์ 84,781,200 4.43
8. นางเกศรา มานะศิลป์ 68,338,750 3.57
9. นางพนิดา ภาณุพัฒนพงศ์ 65,586,900 3.42
10. นายวิชาญ ตรีสุทธาชีพ 65,265,400 3.41
11. น.ส.พิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์ 58,833,100 3.07
12. นายภูริชญ์ กูลโฆษะ 40,000,000 2.09
13. บริษัท สินแพทย์ จำกัด 39,433,900 2.06
14. นางนวพร สบฤกษ์ 36,456,120 1.90
15. นายบัญชา พันธุมโกมล 32,108,200 1.68
16. MR.CHRISTOPHER JOHN CARTWRIGHT 25,284,721 1.32
17. คุณหญิงอลิศรา สนิทวงศ์ฯ 21,895,000 1.14
18. นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ 20,992,500 1.10
19. นางณิการ์ โสภณพาณิชกิจ 18,982,500 0.99
20. น.ส.ณิชกมล เกตุพันธุ์ 18,100,000 0.95
21. นายวิศวัฒน์ แสงอรุณ 16,600,000 0.87
22. นายวรวิทย์ ภาณุพัฒนพงศ์ 14,342,400 0.75
23. MISSLI CAO 12,578,375 0.66
24. นายภูศิษฐ์ จิตติละอองวงศ์ 12,500,000 0.65
25. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,188,252 0.53