การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และคำนิยามกรรมการอิสระ
แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
การส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
   
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555