คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2/2562 91 KB.
ไตรมาสที่ 1/2562 90 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายปี 2561 91 KB.
ไตรมาสที่ 3/2561 115 KB.
ไตรมาสที่ 2/2561 87 KB.
ไตรมาสที่ 1/2561 89 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายปี 2560 90 KB.
ไตรมาสที่ 3/2560 119 KB.
ไตรมาสที่ 2/2560 108 KB.
ไตรมาสที่ 1/2560 112 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายปี 2559 305 KB.
ไตรมาสที่ 3/2559 195 KB.
ไตรมาสที่ 2/2559 316 KB.
ไตรมาสที่ 1/2559 197 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายปี 2558 138 KB.
ไตรมาสที่ 3/2558 129 KB.
ไตรมาสที่ 2/2558 92 KB.
ไตรมาสที่ 1/2558 201 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายปี 2557 46 KB.
ไตรมาสที่ 3/2557 45 KB.
ไตรมาสที่ 2/2557 46 KB.
ไตรมาสที่ 1/2557 45 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายปี 2556 52 KB.