0.72 THB

เปลี่ยนแปลง : -

BSM

ข้อมูลล่าสุด 27/04/2561 15:04

%เปลี่ยนแปลง : -%

ราคาสูงสุด : 0.76 ราคาต่ำสุด : 0.71
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 5,124,000 มูลค่า (บาท) : 3,786,322

รายงานประจำปี2560

งบการเงินรายปี 2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2560

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เบอร์ติดต่อ : 02 683-4900 ต่อ 408

อีเมล์ : IR@buildersmart.com