0.58 THB

เปลี่ยนแปลง : +0.01

BSM

ข้อมูลล่าสุด 22/03/2562 16:35

%เปลี่ยนแปลง : 1.75%

ราคาสูงสุด : 0.58 ราคาต่ำสุด : 0.57
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 194,100 มูลค่า (บาท) : 112,088

รายงานประจำปี2560

งบการเงินรายปี 2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เบอร์ติดต่อ : 02 683-4900 ต่อ 408

อีเมล์ : IR@buildersmart.com