อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2559 2560 2561
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.56 1.90 2.00
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.02 1.06 0.54
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.13 0.51 N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 6.54 6.61 6.14
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 55.03 54.50 58.59
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 3.43 7.06 6.65
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 104.87 50.99 54.12
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 6.07 6.04 5.15
ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 59.31 59.61 69.90
Cash cycle วัน 100.59 45.87 42.80
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นต้น % 26.58% 29.84% 31.35%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % -0.16% 9.36% 11.77%
อัตรากําไรอื่น % - - -
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร % N/A 186.77% N/A
อัตรากําไรสุทธิ % -2.01% 5.92% 9.37%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % -3.89% 10.07% 11.73%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % -2.21% 6.15% 5.79%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % -6.90% 66.04% 42.81%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.10 1.04 0.62
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.74 0.54 1.30
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 5.92 72.37 N/A
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน เท่า 0.88 3.16 N/A
อัตราการจ่ายเงินปันผล % 0.00% 51.35% 71.05%