อัตราส่วนทางการเงิน
2557
2558
2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
1.79
1.96
1.56
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
0.99
1.22
1.11
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
เท่า
0.07
0.27
0.13
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
เท่า
5.97
6.63
6.54
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
วัน
60.30
54.29
55.03
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
เท่า
3.64
3.87
4.07
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
วัน
98.99
92.93
88.44
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
เท่า
5.79
6.23
6.07
ระยะเวลาชำระหนี้
วัน
62.19
57.82
59.31
Cash cycle
วัน
97.10
89.39
84.16
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability ratio)
อัตรากำไรขั้นต้น
%
27.27%
27.18%
26.58%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
%
7.00%
4.01%
(0.16%)
อัตรากำไรอื่น
%
0.00%
0.00%
0.00%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร
%
30.72%
194.66%
N.A.
อัตรากำไรสุทธิ
%
4.83%
2.62%
(2.03%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
%
15.00%
7.38%
(3.92%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%
7.57%
3.97%
(2.22%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
%
164.98%
107.45%
(7.13%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า
1.57
1.51
1.10
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
0.93
0.80
0.74
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย
เท่า
4.36
12.74
5.92
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน - Cash basis
เท่า
0.31
2.08
0.88
อัตราการจ่ายเงินปันผล
%
138.61%
38.57%
0.00%*

หมายเหตุ
* คณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินรวม