วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
30 เมษายน 2562 งานประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2562 วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องริเวอร์ 1 ชั้น 3 ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซิตี้ เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร
24 เมษายน 2561 งานประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2561 วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องริเวอร์ 1 ชั้น 3 ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซิตี้ เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร
10 มกราคม 2561 งานประชุมผู้ถือหุ้น งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง River 1 ชั้น 3 ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์อาคาร เอส วี ซิตี้ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร
15 สิงหาคม 2560 วันพบปะนักลงทุน Opportunity Day Quarter 2/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28 เมษายน 2560 งานประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2560 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร
18 พฤษภาคม 2559 วันพบปะนักลงทุน Opportunity Day Quarter 1/2559
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28 เมษายน 2559 งานประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ 2558 งานประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2558 วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร
18 กันยายน 2557 งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2557 วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร
02 กันยายน 2557 วันพบปะนักลงทุน Opportunity Day Quarter 2/2557
ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20 ธันวาคม 2555 งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร
29 พฤษภาคม 2555 วันพบปะนักลงทุน Opportunity Day Quarter 1/2555
24 เมษายน 2555 งานประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2555 วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายม 2554 งานประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2554 วันพฤหัสที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 1104 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
28 เมษายน 2554 งานประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
16 มีนาคม 2553 วันปิดสมุดทะเบียน เงินปันผล 0.038 บาท
09 มีนาคม 2553 งานประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1104 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
26 พฤษภาคม 2552 วันพบปะนักลงทุน Opportunity Day Quarter 1/2552
17 มิถุนายน 2551 วันพบปะนักลงทุน Opportunity Day Quarter 1/2551 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
15 สิงหาคม 2560 วันพบปะนักลงทุน Opportunity Day Quarter 2/2560
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18 พฤษภาคม 2559 วันพบปะนักลงทุน Opportunity Day Quarter 1/2559
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
02 กันยายน 2557 วันพบปะนักลงทุน Opportunity Day Quarter 2/2557
ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 พฤศจิกายน 2556 วันพบปะนักลงทุน Opportunity Day Quarter 3/2556
ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3 มิถุนายน 2556 วันพบปะนักลงทุน Opportunity Day Quarter 1/2556
ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29 พฤษภาคม 2555 วันพบปะนักลงทุน Opportunity Day Quarter 1/2555
ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 พฤษภาคม 2552 วันพบปะนักลงทุน Opportunity Day Quarter 1/2552
ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
17 มิถุนายน 2551 วันพบปะนักลงทุน Opportunity Day Quarter 1/2551
ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
16 มีนาคม 2553 วันปิดสมุดทะเบียน เงินปันผล 0.038 บาท
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
30 เมษายน 2562 งานประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2562 วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องริเวอร์ 1 ชั้น 3 ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซิตี้ เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร
24 เมษายน 2561 งานประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2561 วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องริเวอร์ 1 ชั้น 3 ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซิตี้ เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร
10 มกราคม 2561 งานประชุมผู้ถือหุ้น งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง River 1 ชั้น 3 ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์อาคาร เอส วี ซิตี้ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร
28 เมษายน 2560 งานประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2560 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร
28 เมษายน 2559 งานประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ 2558 งานประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2558 วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร
18 กันยายน 2557 งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2557 วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร
24 เมษายน 2555 งานประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2555 วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายม 2554 งานประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2554 วันพฤหัสที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 1104 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
28 เมษายน 2554 งานประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
09 มีนาคม 2553 งานประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1104 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ข้อสังเกต

  • วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต