วันที่
คณะกรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย วันผลประกอบการ
21/02/62 07/05/62 28/05/62 เงินปันผล 0.015 บาท 01/01/61-31/12/61
21/02/61 02/05/61 22/05/61 เงินปันผล 0.01 บาท 01/01/60-31/12/60
23/02/60 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/59-31/12/59
24/02/59 04/05/59 25/05/59 เงินปันผล 0.0033 บาท 01/01/58-31/12/58
21/02/58 29/04/58 22/05/58 เงินปันผล 0.00278 บาท 01/01/57-31/12/57
21/02/58 29/04/58 22/05/58 หุ้นปันผล 4 : 1 หุ้น 01/01/57-31/12/57
24/02/57 30/04/57 20/05/57 เงินปันผล 0.073419193 บาท 01/01/56-31/12/56
21/02/56     ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/55-31/12/55
23/02/55     ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/54-31/12/54
22/02/54     ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/53-31/12/53