วันที่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาวน์โหลด
20 เมษายน 2552 บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
18 มิถุนายน 2551 บลจ. หลักทรัพย์แอ๊คคินซัน
14 กุมภาพันธ์ 2551 บลจ. หลักทรัพย์แอ๊คคินซัน
14 กุมภาพันธ์ 2551 บลจ. หลักทรัพย์สินเอเชีย
12 ธันวาคม 2550 บลจ. หลักทรัพย์บีฟิท
11 ธันวาคม 2550 บลจ. หลักทรัพย์พัฒนาสิน